תנאים והגבלות

חברת דוגז בע"מ (להלן "דוגז") מאפשרת גישה ושימוש באתר החברה בכתובת dugaz.co.il (להלן "האתר").

האתר מאפשר לך קבלת שירותים אישיים כגון ביצוע הזמנות גז, תשלום חשבונות גז ושירותים כלליים בכפיפות לתנאי השימוש שיפורטו להלן במסמך זה.

 1.  תנאים מקדימים
  הגולשים רשאים להשתמש באתר בכפוף לעמידה בתנאים המצטברים הבאים:
  מבצע הפעולה באתר הנו אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962.
  מבצע הפעולה באתר הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ"ל.
  מדיניות ביטול העסקאות מבוססת על תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
 2. סודיות ואבטחת מידע
  פרטי המידע הנמסרים על ידך במסגרת השימוש באתר, מאובטחים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. דוגז תפעיל את מיטב מאמציה לוודא את פרטיות וסודיות התקשרות שתבצע באמצעות האתר לרבות סודיות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים על ידך, בכפוף להוראות כל דין. המידע אותו תמסור במסגרת אתר זה ייכלל במסגרת מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות. דוגז מתחייבת לשמור על פרטיותך ולהימנע מהפצה של פרטי המידע הנמסרים על ידך באתר, למעט לצורך ביצוע השירותים הניתנים באתר ולמעט אם ניתנה הסכמתך מראש ובכתב לביצוע שימוש אחר כאמור.
 3. אחריות
  מובהר בזאת כי מפעיל האתר משמש כמתווך בלבד בינך לבין הגופים, עבורן מבוצעים תשלומים באמצעות אתר זה. מפעיל האתר או בעליו או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה או בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר זה. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם ("AS IS") בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין מפעיל האתר מביע כל עמדה ואין הוא אחראי לגבי המידע והחומר המצוי באתר, לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר, לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר, לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר, לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
  קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים באתר עשויים להיכלל קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י מפעיל האתר. המפעיל לא יישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 4. היעדר אחריות
  עצם ההצטרפות לאתר האינטרנט, מהווה הצהרה והתחייבות שלך, כי ההצטרפות לאתר והשימוש בו נעשים על ידך ועל אחריותך וכי הסיכונים, ככל שישנם, הכרוכים בשימוש בו ו/או בשירותים המסופקים באמצעותו חלים עליך בלבד. לפיכך, עצם ההצטרפות לאתר מהווה ויתור שלך על כל טענה ותביעה כלפי דוגז, בקשר עם ההצטרפות והשימוש באתר, והסכמה לכך שדוגז תהיה פטורה מחובת שיפוי ופיצוי כלפיך, כלפי מי מטעמך וכלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק שעלול להיגרם בקשר עם האתר והשימוש בו לרבות נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, נלווים, קנסות ופיצויים.
 5. תוקף ההתקשרות
  דוגז רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, לבצע שינויים באתר האינטרנט ובשירותים המסופקים במסגרתו, להגדיל, להקטין, להקפיא, לחדש, להפסיק לתקופה מוגבלת ו/או לצמיתות וזאת אף ביחס לעצם השימוש באתר, בשירותים המסופקים ו/או הנרכשים באמצעותו ו/או בכל חלק מאלו. הודעה על פעולות כאמור לעיל ו/או בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, תשלח על ידי דוגז באמצעות אחד או יותר מפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידך לדוגז ו/או באמצעות פרסום באתר – לפי שיקול דעתה של דוגז.
 6. זכויות יוצרים
  האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתו המוקדמת, הכתובה והמפורשת של המפעיל.
 7. תנאים נוספים
  במידה ותחול טעות, בתום לב, אם על ידי מפעיל האתר, חברת פלאקארד או על ידך, בסכום התשלום שחויב באמצעות השירות המוצע באתר, רשאי מפעיל האתר או מי מטעמו, לרבות המוטב, לבטל את הפעולה המסוימת אשר לגביה חלה הטעות בסכום התשלום ומפעיל האתר לא יחויב כלפיך במקרה כזה, בגין הפעולה שבוטלה. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון או גורמים אחרים שאינם בשליטת מפעיל האתר, אשר ימנעו ממפעיל האתר לנהל את השירותים הניתנים באתר כתקנם, או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות התקשורת בהשלמת הפעולה באתר, יהא רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הפעולה. במקרה זה, יושב למבצע הפעולה, אשר בוטלה ביוזמת מפעיל האתר בנסיבות האמורות לעיל, כל סכום ששולם על ידו או לחילופין, תבוטל פעולת חיוב כרטיס האשראי. דוגז שומרת על זכותה לשנות מדי פעם, את כללי ההתקשרות המפורשים לעיל. במקרה כזה, יהא תקף השינוי החל מרגע פרסומו באתר.
 8. אבטחת מידע
  ביצוע תשלום באינטרנט דורש שימוש באמצעים, אשר מטרתם להבטיח את הפרטיות ואת סודיות הנתונים. בנושא אבטחת מידע הוקדשה מחשבה רבה ואמצעים רבים שנועדו להבטיח כי כניסה לחשבונכם תתאפשר אך ורק באמצעות כתובת הדוא"ל שצוינה בתהליך ההרשמה, בצירוף הסיסמא האישית. כניסה לאיזור האישי תתאפשר רק לאחר ביצוע אישור הרשמה מתוך המייל שנשלח לכתובת דוא"ל שהוזנה לצורך אימות.
 9.  הצפנה
  לשם הגנה על הנתונים, נתוני האזור האישי מוצפנים בפרוטוקול SSL, בעת ביצוע תשלום באמצעות כרטיס אשראי, מספר כרטיס אשראי אינו נשמר במערכות החברה ואו באתר ומוצפן על פי תקן PCI LEVEL 

 10. הצהרת פרטיות
   חברת דוגז מחויבת לפרטיותך. הצהרה זו מסבירה את נהלי איסוף הנתונים והשימוש בהם באתר דוגז. ע"י גישה לאתר אתה מביע את הסכמתך לנהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים להלן:
  איסוף המידע האישי
  בעת הצורך, תתבקש לספק נתונים המאפשרים זיהוי אישי שלך או המאפשרים ליצור איתך קשר כדי לספק שירות או לבצע עסקה שבקשת. המידע האישי שאנו אוספים עשוי לכלול שם, כתובת דוא"ל, מס' טלפון, כתובת (פרטי היישוב בלבד) ועוד.
  כמו כן, האתר יכול לאסוף מידע אודות הביקור שלך. מידע זה נועד לעזור לנו לשפר את השירות באתר לנתח את המגמות בו ולנהל אותו בצורה טובה יותר.
  פרטי כרטיס אשראי אינם נשמרים במערכת. 
 11. ברירת דין וסמכות שיפוט
  תנאי ההתקשרות המובאים בתקנון זה, פרשנותם ואכיפתם כפופים ונשלטים ע"י חוקי מדינת ישראל בלבד.
  וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד,
  וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.
  על הוראות תקנון זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970.

  * כל האמור רשום בלשון זכר אך הכוונה הינה לשני המינים.